Rola komornika

Osoba komornika sądowego ma status funkcjonariusza publicznego podczas prowadzenia egzekucji. W związku z tym korzysta na gruncie polskiego prawa karnego ze szczególnej ochrony, ale też podlega szczególnej odpowiedzialności karnej. Do jego najważniejszych kompetencji należy:


  • wykonywanie orzeczeń sadowych w sprawach dotyczących roszczeń pieniężnych i niepieniężnych, jak też zabezpieczenie roszczeń;
  • wykonywanie innych tytułów wykonawczych oraz egzekucyjnych, wydanych zgodnie odrębnymi przepisami prawa;
  • sporządzenie protokołu przedstawiającego stan faktyczny przed rozpoczęciem postępowania sądowego bądź wydaniem orzeczenia;
  • doręczenie zawiadomień sądowych, obwieszczeń protestów, zażaleń;
  • nadzorowanie dobrowolnych licytacji ruchomości i nieruchomości – tylko na wniosek organizatora licytacji;
  • zabezpieczenie spadku (ruchomości i nieruchomości) wraz z przygotowaniem spisu inwentarza po spadkodawcy;
  • poszukiwanie majątku dłużnika na zlecenie wierzycieli.

Działanie komornika

Po przekazaniu przez wierzyciela sprawy, komornik sądowy podejmuje określone czynności. W jego kompetencjach i obowiązkach nie leży sprawdzanie zasadności roszczeń wierzyciela, gdyż tym zajmuje się sąd. Komornik jedynie dąży do wyegzekwowania należności zgodnie z orzeczeniem sądu. Jego pierwszą czynnością jest powiadomienie dłużnika o tym z jakiego tytułu jest powadzone postępowanie oraz na rzecz kogo zostało wszczęte. Po odzyskaniu, należności muszą w ciągu 4 dni zostać przekazane uprawnionemu. W sytuacjach braku spłaty wierzytelności oraz przy określonym orzeczeniu organów sądowniczych mogą być wszczęte licytacje komornicze. Najczęściej licytacje ruchomości i nieruchomości mają miejsce, gdy:

  • hipoteka została obciążona na rzecz wierzyciela przy zwieraniu umowy kredytowej z bankiem,
  • wierzyciel wnosi o przeprowadzenie postępowania windykacyjnego w formie sprzedaży nieruchomości z uwagi na brak uregulowania przez dłużnika zobowiązań.

Jacek Jachowicz Kancelaria Komornicza w Sochaczewie

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Sochaczewie


Jacek Jachowicz

Kancelaria Komornicza w Sochaczewie